Bộ Công Thương rà soát lại công tác cung cấp và an toàn điện phục vụ Đại hội Đảng
Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết Nguyên đán
Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Xúc tiến thương mại
Doanh nghiệp với Thương hiệu Quốc gia
Năm 2021 - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Xúc tiến thương mại